Twój koszyk jest pusty
polski
Szybki kontakt

33 828 07 5933 828 07 59

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt


REGULAMIN SKLEPU „KARO ELEKTRO”


Wykaz pojęć stosowanych w niniejszym regulaminie:

Sklep lub sklep internetowy- sklep internetowy „KARO ELEKTRO”, działający pod adresem http://www.karoel.com.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca sprzedaje towary Klientom;
Sprzedawca- KARO ELEKTRO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 93, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej do KRS pod nr 0000338039, NIP: 9372605810,
Reprezentowaną przez:
Komplementariusza– Karo Elektro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej przy ul Legionów 93, zarejestrowaną w Sądzie rejonowym w Bielsku Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334110,
Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sprzedawca skompletuje towary zamówione przez Klienta i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient- osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Konto klienta– zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień).
Przelew elektroniczny– przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w Sklepie wybiera jako formę płatności jeden z dostępnych w Sklepie sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowe Sklepu. Płatności online obsługuje eCard S.A.
Przelew tradycyjny- płatność wykonywana przez Klienta w formie przelewu innego niż Przelew elektroniczny – w tym zwłaszcza za pośrednictwem witryny internetowej banku, z oddziału banku, na poczcie itd.
Punkt Odbioru– magazyn Sprzedawcy, mieszczący się pod adresem: Bielsko- Biała43-300, ul Legionów 93
Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).
Towary– towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

§ 1
Postanowienia ogólne


1.  Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie. Niniejszy Regulamin w formacie pliku PDF jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.
Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę, to jest KARO ELEKTRO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 93, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej do KRS pod nr 0000338039, NIP: 9372605810, reprezentowaną przez:
Komplementariusza – Karo Elektro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej przy ul Legionów 93, zarejestrowaną w Sądzie rejonowym w Bielsku Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334110,
2.  Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego.
3.  Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze klienta zawierające informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu obsługi sklepu internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów.
4.  Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego. Klient może w każdym czasie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
5.  Sprzedawca dokłada wszelkich możliwych starań aby zabezpieczyć dane Klienta i chronić je przed dostępem osób trzecich. Sprzedawca stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony danych Klienta. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru przez Klienta takiej opcji, jak również związane z rejestracją w sklepie internetowym będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Sprzedawca zwraca uwagę, iż podjęte przez Sprzedawcę działania mogą się okazać niewystarczające jeśli sam Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi chronić login i hasło do sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sprzedawca podkreśla, że nie będzie się zwracała do Klienta z prośbą o ich podanie, za wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta przez osoby nieuprawnione Klient powinien każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego.
6.  Do zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym są uprawnieniu wyłącznie Klienci, którzy założą w sklepie internetowym konto użytkownika.
7.  Utworzenie konta użytkownika przebiega w sposób następujący:
a)  Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu internetowego, tak aby uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia tak oznaczonego pola uniemożliwia utworzenie konta użytkownika. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego zawieranego za pośrednictwem sklepu internetowego. Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny), adres poczty elektronicznej, NIP oraz REGON ,
b)  Zaakceptowanie treści Regulaminu.
8.  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Dalej”, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania konta użytkownika jest wysyłana przez Sprzedawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu konta użytkownika na stronie sklepu internetowego przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia konta użytkownika jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Po kliknięciu na link dołączony do wiadomości Klient zostanie przeniesiony na stronę internetową sklepu internetowego do profilu użytkownika. Od tej chwili możliwe jest dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.
9.  W przypadku gdy zakładanie konta użytkownika następuje w trakcie procesu zakupowego zakończenie procesu tworzenia konta następuje poprzez kliknięcie na przycisk „Dalej”. W takim przypadku do użytkownika nie jest wysyłana przez Sprzedawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu konta użytkownika na stronie sklepu internetowego przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.
10.  Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie informacji na adres: esklep@karoel.com.pl . W przypadku uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach marketingowych lub tez na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, usunięcie konta w Sklepie oznacza cofnięcie takiej zgody. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.
11.  Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a)  Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)  Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c)  Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
12.   Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 2
Składanie i realizacja zamówień


1.  Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest:
a)  Założenie konta użytkownika sklepu i zalogowanie się do swojego konta. W przypadku rozpoczęcia przez Klienta procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji konta użytkownika lub wcześniejszego zalogowania się do swojego konta, rejestracja lub logowanie musi zostać dokonane najpóźniej przed kliknięciem przez Klienta na przycisk „Zamawiam”.
b)  Prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
•  W razie braku wcześniejszej rejestracji - podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,
•  dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towarów, poprzez kliknięcie przycisku „dodać do koszyka” na stronie internetowej sklepu internetowego.
•  dokonanie wyboru sposobu opakowania przesyłki (paczka, paleta), sposobu transportu, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towaru, (jeśli jest inne niż adres podany przez Klienta podczas tworzenia konta użytkownika sklepu), poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie internetowej,
•  potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych na stronach Sklepu, a w szczególności wyświetlonej kwoty do zapłaty – obejmującej cenę towaru powiększoną o cenę dostawy, cenę opakowania towaru, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta, ewentualne cła oraz kwotę podatku od towarów i usług - poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
2.  Do chwili kliknięcia przycisku „Zamawiam” Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w ust. 1 lit. b poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
3.  Kliknięcie przycisku „Zamawiam” oznacza:
a)  potwierdzenie prawidłowości danych osobowych użytkownika konta z którego składane jest zamówienie,
b)  potwierdzenie akceptacji treści Regulaminu,
c)  złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy, opakowania itd. (zob. ust. 1 lit. b podpunkt ostatni powyżej).
4.  Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia). Niezależnie od powyższego, warunki zaakceptowane przez Klienta warunki oferty (zamówienia) są dostępne dla Klienta w profilu użytkownika Sklepu w zakładce „moje zamówienia” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta.
5.  Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją zamówienia .
6.  Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7.  Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Oferta ważna jest tylko na terenie Polski . Ceny towarów nie zawierają ceny dostawy, oraz ceny opakowania towaru, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient poprzez dokonanie wyboru sposobu opakowania i transportu towaru spośród opcji dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

§3
Dostawa

 
1.  Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów lub odbiór Towarów z magazynu Sprzedawcy pod adresem: ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko Biała. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia. Możliwe sposoby dostawy to:
-  Poczta kurierska
Czas dostawy, a także jej koszt w przypadku kolejnych wariantów określone są na witrynie Sklepu.
2.  Termin otrzymania towaru przez Klienta określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Czas realizacji zamówienia jest określony na karcie produktu liczony od daty jego akceptacji przez Sprzedawcę, a czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Jeżeli Klient wybrał płatność w formie przelewu na konto (tradycyjnego lub elektronicznego), bieg terminu realizacji zamówienia (i otrzymania towaru) nie może się rozpocząć przed dniem uznania przedpłaty na koncie Sprzedawcy. Natomiast w przypadku płatności kartą płatniczą, termin realizacji zamówienia nie może się rozpocząć przed dniem pozytywnej autoryzacji przedpłaty.
3.  W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu otrzymania towaru lub odstąpić od umowy sprzedaży.
4.  Koszt dostawy co do zasady pokrywa Klient.
5.  Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.
6.  W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień.

§4
Zapłata

1.  Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności: Przelew elektroniczny, Przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą oraz płatność gotówką „za pobraniem” – a konkretnie:
Karty płatnicze:
•  Visa
•  Visa Electron
•  MasterCard
•  MasterCard Electronic
•  Maestro
Przelewy elektroniczne:
•  Płacę z inteligo (inteligo)
•  mTransfer (mBank)
•  MultiTransfer (MultiBank)
•  Płać z Nordea (Nordea)
•  Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
•  Przelew z BPH (Bank BPH)
•  Płacę z iPKO (PKO BP)
•  Pekao24Przelew (Bank Pekao)
•  Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
•  PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
•  MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
•  Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
•  Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
•  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
•  Płać z ING (ING Bank Śląski)
•  Credit Agricole Bank Polska S.A.
•  Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
Przelewy tradycyjne - półautomatyczne:
•  Deutsche Bank Polska S.A.
•  Invest Bank S.A.
•  Kredyt Bank S.A.
•  Raiffaisen Bank Polska S.A.
•  Bank Pocztowy S.A.
•  Bank Spółdzielczy we Wschowie
2.  Płatność „za pobraniem” możliwa jest tylko wówczas, gdy całkowita kwota zamówienia (łącznie z kosztami przesyłki) nie przekracza kwoty 500 PLN. Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.
3.  Niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednio fakturę VAT lub paragon - dokument ten jest następnie doręczany Klientowi wraz z towarem.
4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie ust. 2 na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
5.  W przypadku płatności gotówką „za pobraniem” Klient uiszcza cenę za zakupione Towary gotówką w momencie, a w pozostałych przypadkach - przed wysłaniem Towaru.
6.  W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za zamówienie.
7.  Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności.

§5
Reklamacje i zwroty


1.  Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w dołączanych do towaru kartach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
2.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
3.  Reklamacje można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.karoel.pl w zakładce Kontakt. Alternatywnie, w szczególności w razie awarii strony www.karoel.pl, reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hurtownia@karoel.com.pl lub w formie pisemnej na adres: KARO ELEKTRO sp. Z o.o. sp.k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała.
4.  W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a)  nr faktury lub paragonu dotyczącego towaru, którego dotyczy reklamacja.
b)  Opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła. Nadto, jeśli wadliwy towar nie jest przysłany do Sprzedawcy jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacyjnym i jeśli jest taka możliwość oraz natura wady fizycznej na to pozwala, Klient powinien załączyć do zgłoszenia zdjęcia wadliwego towaru, celem umożliwienia Sprzedawcy oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.
- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie tamuje rozpoznania reklamacji - jeśli tylko jest to obiektywnie możliwe.
5.  Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.
6.  Zgłoszenia reklamacyjne, dokonane w oparciu o odpowiedzialność wskazaną w ust. 1 lub 2, są rozpatrywane w przez Sprzedawcę terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
7.  W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie reklamacji zgłoszonej przez Klienta, będącego konsumentem, w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
8.  W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zgłoszonej w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem do Sprzedawcy towaru wadliwego. Jeżeli płatność była dokonana kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
9.  W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zgłoszonej w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

§6
Konsumenckie prawo odstąpienia


1.  Klient, będący konsumentem, może - zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271) - odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru zamówionego towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy wskazany w ust. §1 ust. 2 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2.  W przypadku określonym w ust. 1:
a)  Klient powinien odesłać Sprzedawcy zamówiony towar na swój koszt, na adres wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.
b)  Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę na swój koszt (w tym także: koszt pierwotnej przesyłki) – w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu, a w razie braku takowego, jeśli Klient uiścił cenę za towar przelewem bankowym – to na rachunek z którego pochodziła wpłata. W razie natomiast gdyby Klient wybrał inny sposób płatności, Sprzedawca wezwie Klienta do podania sposobu dokonania zwrotu. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
3.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych ustawą, o której mowa w ust. 1 – w tym zwłaszcza w razie zamówienia świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§7
Dane osobowe


1.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego regulaminu.
2.  Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
3.  Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z §2, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
4.  W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
5.  Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
6.  W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7.  Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa lub niniejszego Regulaminu.

§8
Zmiany regulaminu


1.  Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Klienci zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji lub też przy najbliższym logowaniu
2.  Do czasu zapoznania się przez Klienta ze zmianami w Regulaminie i zaakceptowania ich, Klient nie ma możliwości korzystania ze Sklepu.

§9
Postanowienia końcowe


1.  Klient składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży , w tym zwłaszcza - oświadcza iż:
a)  dane podane na formularzu zamówienia są prawdziwe, a w razie ich późniejszej zmiany - zobowiązuje się do dokonania odpowiedniej aktualizacji.
b)  Zapoznał się z treścią regulaminu, w tym zwłaszcza ze swoimi uprawnieniami w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży - o których mowa w §5.
2.  Prawem właściwym dla umów sprzedaży Towarów, zawartych za pośrednictwem Sklepu, jest prawo polskie

 

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®